Гаранционни условия

   Търговска гаранция за часовници RITAL,NOVATTI,EXESS,SLAZENGER,QUANTUM,WAINER, OBAKU DENMARK,CASIO

           

          Вашият часовник е под гаранцията на марката производител за срок от 2 години от датата на закупуване.Международната гаранция на марката производител покрива материалите и производствени дефекти съществуващи по време на доставката на закупения часовник.Гаранцията влиза в сила единствено ако гаранционната карта има дата, попълнена е правилно и носи печата на търговеца.

Настоящата гаранция на производителя НЕ покрива следното:

 -трайността на батерията

 -нормалното износване и захабяване от времето(напр.надраскване на стъкло,промяна в цвета или материала на неметалните каишки от кожа,силикон или текстил;изтриване на нанесеното покритие).

 -всяка повреда на която и да е част от часовника възникнала от неправилно ползване,липса на грижи,небрежност,злополуки(удари,счупване на стъкло,смачкване и т.н.)

 -часовникът е бил манипулиран от неупълномощени лица или е претърпял промяна на оригиналния вид извън контрола на оторизирания сервиз на търговеца ФЕШЪНДЕПО.ЕУ.

         Всякакви по-нататъшни претенции за щети извън горепосочената гаранция се изключват категорично с изключение на задължителните законоустановени правила, които купувача има спрямо производителя.Гаранцията на производителя е независима от всяка гаранция ,която може да се предостави от продавача за която той единствен носи отговорност.Тя не нарушава законоустановените права каквито купувача може да има спрямо продавача.Услугите на оторизирания сервиз на търговеца осигуряват перфектна поддръжка на вашият часовник.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие съгласно ЗЗП чл.112-119.

  Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

   Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

   Чл. 117. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея. Изпълнението на поетите от търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за потребителя.

   Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.

   Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

 (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

 (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Смяна на батерията:изтощената батерия трябва да се смени незабавно за да се намали риска от изтичане и повреда на механизма.Свържете се с упълномощен сервизен център  на марката производител за извършването на тази задача по професионален начин.
Грижа за часовника:Почиствайте редовно корпуса и каишката (верижката) като използвате мека кърпа ,за да предотвратите причиняваната от потенето корозия.Всички водоустойчиви часовници
могат да бъдат почистени със мека четка и топла сапунена вода  а след това подсушени добре.Ако сте се къпали с часовника в морето,трябва да го изплакнете с чиста вода и да го подсушите добре.
Водоустойчивост:Всички водоустойчиви часовници са преминали прецизен тест за издръжливост на налягане ,но тя не може да бъде гарантирана завинаги.Тя може да се повлияе от остаряване на уплътненията,не добре завинтена коронка и капак.Никога не натискайте бутоните и коронката за настройване на часа докато сте под водата и се уверете че коронката е прибрана плътно след всяко действие с нея.
Температура:Не излагайте часовника на резки температурни промени или на екстремни температури.
Магнитни полета:Не излагайте часовника на силни магнитни полета тъй като това може да доведе до повреда на механизма.
Химични продукти:Избягвайте директен контакт с разтворители,абразиви,препарати за чистене,парфюми,козметични продукти тъй като това може да повреди покритието на корпуса и каишката(верижката).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА EXESS,NOVATTI И RITAL

 

Информация от производителя                                                          
Слънчевите очила съответстват на разпоредбите и основните спецификации за безопасност наложени от директива СЕЕ89/686 според  стандарт EN1836:2005+A1:2007.
Употреба
Това е средство за индивидуална защита,предвидено да защитава потребителя от опасното въздействие на слънчевите лъчи и да осигурява защита от УВ лъчите според основните международни норми.Артикулът е предназначен за употреба в нормални условия които не предвиждат прекомерно напрежение.
Обща информация
Стъклата на тези слънчеви очила притежават оптична прецизност и са устойчиви  на удар съгласно нормативи EN1836:2005+A1:2007.Все пак тези стъкла не бива да бъдат считани за нечупливи при удар.Рамките са изработени от специално разработени материали които да осигурят лекота и комфорт като едновременно с това да гарантират устойчивоста на структурата.
Внимание
Този продукт не е предвиден за директно наблюдение на слънцето или за излагане на УВ лъчение произтичащо от изкуствен
източник.Този продукт не е предвиден за шофиране при слаба светлина.Не носете очилата когато по време на шофиране преминавате през тунел,на тъмно,нито пък под моторна каска.
Почистване и поддръжка
Почистването на очилата трябва да се извършва с вода и сапун,не се препоръчват препарати съдържащи спирт.Никога не използвайте
мръсни и абразивни кърпи,които биха могли да нарушат характеристиките на филтрите.
Използвайте единствено оригинални аксесоари и резервни части.Не използвайте слънчевите очила като диадема.Те предпазват
очите ви,не са украшение за косата.
Как да разберете категорията на филтъра

Ще откриете номер на обложката на настоящето ръководство.Номерът показва категорията за употреба.(таблица 1)
Съхранение
Когато не се използват или при транспортиране очилата трябва да се съхраняват в калъф,така че да не са подложени на пряка слънчева светлина ,далеч от химикали и абразивни вещества,топлина и влага.

Бъдете първите, които ще разберат за нашите промоции и намаления

Моля изпращайте ми продукти за: